Privacy policy

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywane jest „Rozporządzeniem”.

Celem Rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W niniejszym dokumencie znajdują się informacje o tym w jaki sposób przetwarzane i chronione są dane osobowe naszych Klientów.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MPJ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie, ul. Kasprowicza 15, 20-232 Lublin. Kontakt odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: info@mpj-fittings.com, telefonicznie pod numerem 81 472 22 22 oraz osobiście poprzez wizytę w naszym biurze.

2. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

2.1. udzielonej zgody Klienta wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w sytuacjach:

2.1.1. celu marketingowego usług własnych świadczonych drogą elektroniczną lub telefonicznie,

2.1.2. odpowiedzi na pytanie/prośbę o kontakt na podstawie wypełnionego formularza na stronie www, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej lub inne formy kontaktu.

2.2. zawarcia umowy o współpracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

2.3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. obowiązku przechowywania dokumentacji, wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego.

2.4. niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. np. celów statystycznych, analizy zadowolenia Klientów czy ochrony przed potencjalnymi roszczeniami.

3. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, dla którego są one przez nas przetwarzane i w związku okresy te wynoszą:

3.1. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do czasu upływu terminu wskazanego w oświadczeniu o zgodzie – jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody,

3.2. do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy – w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia,

3.3. do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – w sytuacji kiedy przetwarzanie (przechowywanie danych) odbywa się na podstawie przepisów prawa,

3.4. do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń – w sytuacji kiedy dane przechowywane są dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia (cele windykacyjne),

3.5. do czasu wniesienia i podjęcia decyzji o uwzględnieniu Twojego ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – w przypadku wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację.

4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom i instytucjom, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

6.1. żądania dostępu do danych i ich sprostowania, jeśli okażą się niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,

6.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym jeżeli sprzeciw dotyczy działań marketingowych, będzie on przez nas automatycznie uwzględniony a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w tym celu. W pozostałych przypadkach, jeśli sprzeciw wobec przetwarzania będzie w swoich uzasadnieniu odwoływał się do szczególnej sytuacji, będziemy mieli prawo do dalszego przetwarzania danych jeśli stwierdzimy, że po naszej stronie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów oraz Twoich praw i wolności. Uprawnienie to wynika z przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia,

6.3. żądania przeniesienia danych, przy czym należy pamiętać, że realizacja tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane wyłącznie w zakresie w jakim będzie to technicznie możliwe.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych firmy, w tym realizacji kontaktu (bez ich podania firma nie będzie mogła realizować swych obowiązków i możliwości odpowiedzi na nie).

8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

9. W celu realizacji przysługujących praw i uprawnień należy skontaktować się z firmą. Kontakt odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: info@mpj-fittings.com, telefonicznie pod numerem 81 472 22 22 oraz osobiście poprzez wizytę w naszym biurze.

10. Niezależnie od opisanych wyżej uprawnień Klientowi przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Funkcję krajowego organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.